Игра "Не чакай жаждата. Вземи стек сега" правила

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР.

  1. Играта „Не чакай жаждата. Вземи стек сега.“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу „Организатор“.
  2. Вземайки участие в играта, участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта „Не чакай жаждата. Вземи стек сега.“ (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.

 

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ.

3. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

4. Играта е с продължителност от 00:00ч на 06.06.2022г. до 23:59ч  на 03.07.2022г. или до изчерпване на количествата награди в търговските обекти, в които се провежда. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да променя датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата на минерална вода Велинград ALCALIA, а именно: www.velingradvoda.bg.

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.

5. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са навършили 18 години.5.1. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

5.2. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници и да не предостави награда на спечелил участник, при установени нарушения по горната точка.

 

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ.

6. Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

7. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на един стек /шест продукта/ с марка Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L., наричани по-долу „продукти“. При закупуване на един стек /шест продукта/,  с търговската марка Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L. ще получите скреч карта, изтриването на която ще ви даде някоя от следните възможности:  да спечелите две брандирани чаши с логото на марката Велинград ALCALIA или да опитате късмета си отново, като получите скреч карта с текст „Опитай пак“.

8. Продуктите Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа и преди началото на Играта (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), но получаването на скреч картата ще бъде възможно единствено в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект, в който се провежда.

Какво трябва да направите, за да участвате?

9. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

9.1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект, участващ в Играта един стек /шест продукта/ с търговската марка Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L .

9.2 Да получи скреч карта, от касата на търговския обект, с някоя от следните възможности: да спечели две брандирани чаши с логото на марката Велинград ALCALIA или да опита късмета си отново, като получи скреч карта с текст „Опитай пак“.

9.3. Всеки участник следва да получи скреч карта от касите на магазина, непосредствено след покупка, съгласно условията на настоящите Официални правила. Ако скреч картата е печеливша, наградата се получава веднага от клиента на касата, срещу предоставяне на печелившата скреч карта. Спечелилият участник няма право да получи наградата си от друг обект, различен от този, в който където е извършена покупката.

9.4. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на награди и от къде може да получи скреч карта.

9.5. Участниците могат да участват с неограничен брой скреч карти, ако са изпълнили условието и са закупили стек  /шест продукта/ с търговската марка Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L., съгласно условията на Играта.

 

Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ.

10. Предоставените скреч карти от Организатора са общо за всички търговски обекти  -  29 040 бр., от които 14 520 бр. са с награди - печелят 2 бр. брандирани чаши с логото на марката Велинград ALCALIA и 14 520 бр. са с текст “Опитай пак“.

11. Наградите са разпределени за спечелване по обектите, в които се провежда Играта.  Наградите се получават срещу печеливша скреч карта на касите в съответния

12. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

13. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Раздел VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА.

14. Организаторът не носи отговорност, ако количествата награди са се изчерпали в съответния търговски обект Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на наградите.

15. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.

Раздел VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА.

16. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки товa на: www.velingradvoda.bg, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

Раздел VIII­­. ДРУГИ.

17. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на www.velingradvoda.bg.

18. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.

©2022г.  | “Тимбарк България” ЕООД