Игра "Ликът на Pодопите" 28.11.2023 - 07.12.2023г.

Официални правила на играта

Последвай Велинград и участвай за канче „Ликът на Родопите

 

Играта Последвай Велинград и участвай за канче „Ликът на Родопите  се провежда на Instagram (Инстаграм) страницата Mineral Water Velingrad – Bulgaria (https://www.instagram.com/mineralwatervelingrad/) с Изпълнител “Прууф” ООД , гр. София, ул. “Дунав” №9, ЕИК 203955697  и Организатор „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, адрес с. Казачево, област Ловеч, ЕИК: 110558022.

 

Вземайки участие в играта на Instagram (Инстаграм) страницата Mineral Water Velingrad , Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта („Официални правила”) и се задължават да ги спазват.

 

Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на страницата  https://www.velingradvoda.bg/promotsii 

 

Част I. Механизъм

1. За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни правилно условието, зададено в специално създаденото за играта пост https://www.instagram.com/mineralwatervelingrad от 28.12.2023 г.

 

2. Периодът на играта e от 10:00 часа на 28.12.2023 г. до 10:00 часа на 07.12.2023 г.

 

3. Всеки участник, желаещ да участва в играта, е необходимо да спазва условията на играта, обявени в съответния пост, а именно да последва страницата на минерална вода Велинград и да даде хареса поста.

 

4. Всеки потребител има право да участва еднократно в играта чрез личния си профил.

 

5. Със спазване на условията на играта, съгласно т. 3, по-горе, условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.

 

Част II. Право на участие

6. Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на “Прууф” ООД и „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел спекулативно увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

 

7. В играта имат право да вземат участие само лица, които са навършили пълнолетие.

 

8. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др., както и такива на известни личности и такива, чийто авторски и сродни права са собственост на трети лица. Организаторът си запазва правото да одобрява, чрез Изпълнителя, публикуваното от участниците съдържание на Instagram (Инстаграм) страницата Mineral Water Velingrad (https://www.instagram.com/mineralwatervelingrad/). Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Instagram (Инстаграм) страницата  Mineral Water Velingrad (https://www.instagram.com/mineralwatervelingrad/) всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение, нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

Цялата отговорност и всички разходи свързани с нарушаване на авторски и сродни права и др. на трети лица се поема от лицето, което е направило съответната публикация.

 

Част III. Награждаване

9. Наградите в играта „Последвай Велинград и участвай за канче „Ликът на Родопите“” са 10 броя канчета „Ликът на родопите“;

 

10. Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип чрез специализиран софтуер.

 

11. Печелившите участници ще бъдат отбелязани под поста в Instagram (Инстаграм)  страницата(https://www.instagram.com/mineralwatervelingrad/) между 13.12.2023г. и 17.12.2023г.

 

12. Печелившите участници трябва да се свържат чрез лично съобщение с Mineral Water Velingrad във Instagram. Печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на лично съобщение след като са се свързали с Mineral Water Velingrad. през лично съобщение. Наградите се изпращат на посочените от печелившите адреси изцяло за сметка на Организатора.

 

13. Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят формата с необходимата информация в рамките на 10 дни от датата на изпращане на личното съобщение към тях.

 

14. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

Част IV. Лични данни

 

15. Администратор на Вашите лични данни е:

„ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Казачево, област Ловеч, п.к.5548, с ЕИК: 110558022

Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47

Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. кутия 236

 

15.1. Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. кутия 236

 

15.2. Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на играта от “Прууф” ООД.

 

15.2.1. Личните данни, които се обработват при участие в играта са следните:

 

15.2.2. За участниците в играта:

  • потребителското име на Instagram профила, с който участникът е публикувал снимката
  • профилната снимка на участника

 

15.2.3. За спечелилите участници:

  • три имена;
  • телефонен номер, пълен адрес за доставка;

 

15.3. Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.

 

15.4. Вашите/лични данни ще бъдат предоставени на организатора на играта за целите на самата игра.

15.5. Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.

 

15.6. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от:

15.6.1. За участниците в играта: 30 дни, след тегленето на печелившите

15.6.2. За спечелилите участници: 30 дни след приключване на играта, освен за данни, които се изискват, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Република България.

15.7. Гореописаните личните данни се предоставят само и единствено доброволно от участниците. Ако спечелил участник откаже да предостави съответните данни, то той няма да има възможност да получи предвидената награда.

 

15.8. Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

 

15.9. Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да повдигате възражения и да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в т.15.1.

 

15.10. Имате право да оттегляте вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието, преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в т.15.1.

 

15.11. Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Р. България.

 

15.12. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни.

 

V. Други общи условия при провеждане на игри

16. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на страницата https://www.velingradvoda.bg/promotsii . Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

 

17. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 17 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

 

18. Печелившият участник от играта дава изричното си съгласие за използване на неговите имена и изображения в качеството на победител от страна на Организатора и Изпълнителя за срок от 30 дни.

 

19. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове, съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

 

20. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори в дух на добра воля между страните. В случай, че не се достигне до взаимно удовлетворително решение, спорът може да се отнесе до компетентния съдебен орган, съгласно разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

 

21. Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Instagram.

 

22. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра.

 

23. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.

 

24. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

 

25. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили в nstagram, при участие в инициативи, се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

 

26. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата https://www.instagram.com/mineralwatervelingrad/, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права авторски и сродни права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

 

27. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

 

28. С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на играта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.

 

29. С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

 

Пожелаваме ви успех!